Савремене телекомуникације

Назив предмета Савремене телекомуникације
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2328 Обавезан VII 2+1+2 6
Наставници доц. др Славко Шајић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Овладавање основним техникама и технологијама које представљају базу за реализацију савремених и будућих бежичних комуникационих мрежа. (2) Стицање базног знања за праћење виших курсева из области бежичних комуникација на II циклусу студија.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће: (1) стећи основна знања о генерисању, особинама и примјени секвенци у телекомуникацијама, (2) овладати принципима рада и синхронизацијом система са проширеним спектром, (3) стећи основна знања из савремених техника преноса (OFDM , MC-CDMA, МIMO, UWB).
Садржај предмета:
Бинарне секвенце у телекомуникацијама. Технике преноса у проширеном спектру: Директна секвенца (DS), фреквенцијско скакање (FH). Методе синхронизације у времену и по фреквенцији. Кодна синхронизација. Еквализација канала. Фединг. Основни принципи радио-релејне технике. Вишеструки приступ и принципи мобилних комуникација. Ортогонално фреквенцијско мултиплексирање (OFDM). MIMO техника. Ултра широкопојасни пренос (UWB).
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе и домаћи задатак
Литература:
  1. Милан Шуњеварић: Основи радио комуникација са радио техником. Studio Line, Београд 2004.
  2. K. Fazel, S. Kaiser: Multi-Carrier and Spread Spectrum Systems From OFDM and MC-CDMA to LTE and WiMAX, John Wiley & Sons, Ltd, Second Edition, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума (након 8. и 15. седмице) за провјеру знања из аудиторних вјежби и завршни испит за провјеру теоријског знања. На свим доле наведеним активностима студент треба да задовољи најмање 50% од предвиђеног.
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијуми 30 Лабораторијске вјежбе 10
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милан Шуњеварић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017