Аналогни и дигитални филтри

Назив предмета Аналогни и дигитални филтри
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2326 Обавезан VI 2+2+1 6
Наставници проф. др Зденка Бабић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Циљ овог предмета је овладавање техникама за пројектовање и реализацију аналогних и дигиталних филтара.
Исходи учења (стечена знања):
Након савладавања градива из овог предмета студенти ће имати довољно теоријских знања да буду у стању да пројектују и реализују пасивне и активне аналогне филтре, као и дигиталне FIR и IIR филтре. При томе ће овладати вјештинама коришћена софтверских алата за пројектовање и реализацију филтара, симулацијама аналогних филтара, као и техникама имплементације дигиталних филтара на хардверским развојним системима са процесорима сигнала.
Садржај предмета:
Типови филтара. Методи апроксимације амплитудних и фазних карактеристика аналогних филтара. Филтри са максимално равном магнитудом. Филтри са једноликим осцилацијама. Елиптички филтри. Апроксимација фазе или кашњења. Фреквенцијске трансформације. Пројектовање и реализација пасивних LC филтара. Активни филтри. Директна реализација активних филтара. Секције активних филтара другог реда, каскадна реализација. Осјетљивост и оптимизација. Реализације и симулације аналогних филтара. Фреквенцијске карактеристике дигиталних филтара. Пројектовање дигиталних IIR филтара. Пројектовање дигиталних FIR филтара. Хардверске и софтверске реализације дигиталних филтара.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања и аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе уз коришћење хардверских развојних система и софтверских алата за пројектовање, реализацију и анализу аналогних и дигиталних филтара. Учење на даљину, консултације.
Литература:
  1. Основна: Зденка Бабић, Аналогни филтри
  2. Зденка Бабић, Аналогни филтри – пројектовање, реализације и симулације у MATLAB®-у и PSpice®-у
  3. Зденка Бабић, Дигитални филтри, скрипта у електронском облику на web страници предмета
  4. Владимир Рисојевић, Приручник за лабораторијске вјежбе, у електронском облику на web страници предмета
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Домаћи задаци 30 Колоквијуми 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017