Радио комуникације

Назив предмета Радио комуникације
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2325 Обавезан VI 2+1+1 5
Наставници доц. др Славко Шајић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Овладавање основним принципима радио технике и електронским склоповима који се користе у радио техници, у циљу стицања неопходног предзнања за слушање напредних курсева из бежичних комуникација.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће знати: (1) Начин функционисања и прорачун базних склопова који се користе у радио техници, (2) принцип рада радио предајника, (3) врсте и принципе рада радио пријемника, (4) осовне параметере антена, (5) измјере основне параметре радио-комуникационог система.
Садржај предмета:
Подјела спектра. Шум и сметња. Архитектура радио-предајника и радио-пријемника. Основе РФ појачавача и мјешачи. Фактор шума и осјетљивост радио пријемника. Селективност. Интермодулациона изобличења. Синтезатори фреквенција и осцилатори. Модулатори и демодулатори. Основне мреже за прилагођење, Параметри антена. Улазна кола радио пријемника. Аутоматска регулација појачања. Мјерење основних параметара радио предајника и радио пријемника. Домет радио-комуникације. Електромагнетска компатибилност.
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе и домаћи задатак
Литература:
  1. Милан Шуњеварић, Основи радио комуникација са радио техником, Студио Лине, 2004.
  2. Иво Костић, Радиотехнички склопови и Архитектуре, Подгорица 1996.
  3. R. E. Best, Phase Locked Loop: Design, Simulation, and Applications, 5th ed., McGraw-Hill, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума (након 8. и 15. седмице) за провјеру знања из аудиторних вјежби и завршни испит за провјеру теоријског знања. На свим доле наведеним активностима студент треба да задовољи најмање 50% од предвиђеног.
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијуми 30 Лабораторијске вјежбе 10
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милан Шуњеварић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017