Телекомуникационе мреже

Назив предмета Телекомуникационе мреже
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2324 Обавезан VI 2+1+1 5
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи темељна знања у области телекомуникационих мрежа и протокола. (2) Да студентима дâ добре темеље за курсеве из телекомуникација на каснијим годинама студија. (3) Да студентима дâ јаку основу за разумијевање принципа пројектовања савремених телекомуникационих мрежа и протокола.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса, студенти ће бити у стању да: (1) примјењују стечена тeоријска и практична знања у анализи и моделовању телекомуникационих мрежа, (2) наведу и опишу различите типове мрежа и мрежних технологија, (3) наведу и опишу телекомуникационе стандарде, мрежне архитектуре, интерфејсе, протоколе и услуге у савременим телекомуникационим мрежама, (4) користе стечена знања и вјештине за пројектовање савремених телекомуникационих мрежа.
Садржај предмета:
Модели комуникација. Начини преноса података. Основе мрежа на бази комутације кола. Мреже базиране на комутацији пакета. Класификација и функције мрежа. Основне топологије телекомуникационих мрежа. LAN и WAN топологије. Бежични LAN. Token Ring. FDDI. Архитектуре савремених телекомуникационих мрежа. Архитектура IEEE 802.11 мрежних топологија. Ad-hoc мреже. IEEE 802.16 WiMAX. Поређење стандарда и технологија бежичних мрежа. Бежичне сензорске мреже. Internet of Things. Мреже сљедеће генерације-NGN. Когнитивне мреже.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, пројектни задатак.
Литература:
  1. William A. Shay, Savremene komunikacione tehnologije i mreže, Kompjuter biblioteka, 2004
  2. М. Јевтовић, Б. Јаначковић, Г. Гардашевић, Телекомуникационе мреже и преносни системи - Збирка задатака, 2001
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијуми 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Гордана Гардашевић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017