Телекомуникациони системи

Назив предмета Пројектовање електронских уређаја
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2319 Обавезан V 2+1+1 5
Наставници проф. др Гордана Гардашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да студентима пружи темељна знања у области телекомуникационих система. (2) Да студентима дâ добре темеље за курсеве из телекомуникација на каснијим годинама студија. (3) Да студентима дâ јаку основу за разумијевање принципа пројектовања савремених телекомуникационих система.
Исходи учења (стечена знања):
Након успјешно завршеног курса, студенти ће бити у стању да: (1) примјењују стечена тeоријска и практична знања у анализи и моделовању телекомуникационих система, (2) наведу и опишу различите системе преноса и њихове параметре, (3) наведу и опишу телекомуникационе стандарде, протоколе и услуге у савременим телекомуникационим системима, (4) објасне рад телекомуникационих компонената и уређаја, (5) користе стечена знања и вјештине за пројектовање савремених телекомуникационих система.
Садржај предмета:
Модели за анализу телекомуникационих система. Принципи и технике мултиплексирања и демултиплексирања сигнала у преносу. Модели и параметри водова за пренос. Кабловски системи преноса. Карактеристике водова за пренос (ваздушни, симетрични, коаксијални). Синхрони дигитални хијерархијски (SDH) системи преноса. Примјена кодовања у системима за пренос сигнала; намјена кодовања, линеарни, нелинеарни и вишенивовски линијски кодови. Системи за пренос података. Увод у радио-дифузне и сателитске системе. Телекомуникациони стандарди и протоколи. Телекомуникационе услуге. Телекомуникациони терминали.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, практичан рад у лабораторији, домаћи задаци, пројектни задатак
Литература:
  1. Слободан Лазовић, Владанка Аћимовић-Распоповић, Горан Марковић, Основи телекомуникационих система, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 2005
  2. М. Јевтовић, Б. Јаначковић, Г. Гардашевић, Телекомуникационе мреже и преносни системи – Збирка задатака, 2001
  3. Lillian Goleniewski, Kitty Wilson Jarrett, Telecommunications Essentials, Second Edition: The Complete Global Source, Addison Wesley Professional, 2006
  4. Nihal Kularatna, Dileeka Dias, Essentials of Modern Telecommunications Systems, Artech House Publishers, 2004-2005
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијуми 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Гордана Гардашевић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017