Пројектовање информационих система у интернет окружењу

Назив предмета Пројектовање информационих система у интернет окружењу
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2296 Изборни VIII 3+0+2 6
Наставници проф. др Божидар Раденковић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да студенту пружи квалитетно образовање и знања из области пројектовања информационих система у Интернет окружењу. Посебан нагласак се ставља на специфичности развоја дистрибуираних информационих система и сигурносних аспеката наведених система. Предмет представља завршни елемент у пројектовању информационих система и служи као повезница за предмете из области информационих система и интернет технологија које је студент слушао у претходним семестрима.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) изврше анализу захтјева за информациони систем у Интернет окружењу. (2) Изврше анализу сигурносних аспеката датог система. (3) Одаберу архитектуру погодну за дати систем. (4) Изврше пројектовање анализираног система. (5) Практично реализују пројектовани систем. (6) Изврше тестирање реализованог система.
Садржај предмета:
Рачунарске мреже и Интернет. Дистрибуирани рачунарски системи. Fail-over и load-balancing кластери. Синхрона и асинхрона комуникација. Системи засновани на просљеђивању порука. Парадигме развоја софтвера и методологија развоја софтвера у дистрибуираном окружењу. Инфраструктура, платформа и софтвер као услуга (IaaS, PaaS и SaaS). NoSQL базе података. Сигурносни аспекти дистрибуираних рачунарских система.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, презентације, практичан рад (пројектовање апликације)
Литература:
  1. М. Ивковић, Б. Раденковић, Интернет и савремено пословање, монографија, ТФ Михајло Пупин, Зрењанин.
  2. Материјали са предавања и вјежби
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Активност на настави 5 Пројекат 70
Завршни испит 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Божидар Раденковић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017