Електронско пословање

Назив предмета Електронско пословање
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2295 Изборни VIII 3+0+2 6
Наставници  

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да студенту пружи квалитетно образовање и знања из области електронског пословања. Циљ предмета је да студенту пружи теоретка и практична знања из основа електронског пословања, пословним моделима, технологијама трансфера новца, те напредним технологијама из области електронског пословања.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) користе сервисе електронског пословања. (2) Користе системе мобилног плаћања. (3) Разумију берзанске системе. (4) Изврше анализу једноставнијих система за електронско пословање. (5) Пројектују анализирани систем. (6) Практично реализују пројектовани систем. (7) Изврше тестирање реализованог система.
Садржај предмета:
Информационо друштво. Outsourcing, Application Service Provider (ASP), Cloud computing. Модели електронског пословања. Појам електронског новца. Платни промет (домаћи и међународни). Модели система електронских плаћања (блиска и удаљена). Плаћања преко Интернета. Картице и картично пословање (RF и смарт картице). Самоуслужни системи електроског пословања (Инфокиосци и ATM-уређаји, интеграција са окружењем). Сигурност у електронском пословању (модели и технике, ISO стандарди). Гаранције и осигурање на мрежи. B2B пословање. Управљање односима са корисницима (CRM). Интернет маркетинг (Web аналитика, SEO). Системи за управљање документима. Шеме лојалности (картице, мобилни телефон, комбиновање технологија). еПреговарање, еУговори, еСаветовање. Електронска документа. еЗдравство. Паметне куће, паметни градови. еГовернмент (место и улога, повезивање служби, комуникација са грађанима). Дигитална демократија (комуникација грађана са изабраним представницима). Мобилно пословање, мобилни маркетинг. Системи мобилних плаћања (интегрисање мобилног плаћања са окружењем). Берзе и берзанско пословање на интернету. Проблеми електронског пословања (етички, приватност, заштита интелектуалне својине).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, презентације, практичан рад
Литература:
  1. Војкан Васковић, Системи плаћања у електронском пословању, ФОН, 2007
  2. Kalakota, Robinson, E-poslovanje 2.0, Addison Wesley.
  3. Dave Chaffey, E-business and e-commerce management, Prentice Hall
  4. Материјали са предавања и вјежби
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Присуство 5 Активност 5 Лабораторијске вјежбе 10
Колоквијум 30 Завршни испит 50  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Војкан Васковић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017