Мултимедијални системи

Назив предмета Мултимедијални системи
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2282 Изборни VII 3+0+2 6
Наставници доц. др Владимир Рисојевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљ овог предмета је стицање знања о мултимедијалним системима као и вјештина у раду са мултимедијалним хардверским и софтверским алатима за дизајн и имплементацију мултимедије.
Исходи учења (стечена знања):
По завршетку овог курса студенти ће посједовати теоретско и практично знање о пројектовању мултимедијалних система и познавати њихова савремена рјешења и примјене. Кроз пројектне задатаке студенти ће стицати искуство у тимском раду у пројектовању и имплементацији мултимедијалних система.
Садржај предмета:
Основе мултимедијалних система. Примјене мултимедије. Хипертекст и хипермедија. Креирање мултимедијалног садржаја. Текст и основи обраде природног језика. Претраживање база пуног текста. Класификација докумената. Основе аудио сигнала, мирних слика и видео сигнала: особине, перцепција, аквизиција, обрада и кодовање. Дигитална телевизија. Компресија без и са губицима, стандарди. Мултимедијални оперативни системи. Пренос и чување мултимедије. Мултимедијалне базе података. Хардвер и софтвер за пројектовање и имплементацију мултимедије.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања и вјежбе, рад на пројектним задацима, учење на даљину, консултације.
Литература:
  1. Ze-Nian Li and Mark S. Drew, Fundamentals of Multimedia
  2. R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing
  3. B. Gold, N. Morgan and D. Ellis, Speech and Audio Signal Processing: Processing and Perception of Speech and Music
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Домаћи задаци 40 Колоквијуми 20 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017