Сигурност на интернету

Назив предмета Сигурност на интернету
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2281 Изборни VII 3+0+2 6
Наставници проф. др Зоран Ђурић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са проблемима сигурности у Интернет окружењу. Упознавање студената са различитим врстама пријетњи и напада на апликације и сервисе у Интернет окружењу, те механизмима за њихово спрјечавање и отклањање посљедица.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: детектују и отклоне различите сигурносне пропусте мрежних и Интернет сервиса, да конфигуришу сигурносне поставке различитих мрежних и Интернет сервиса, система и апликација, да користе алате који детектују сигуросне пропусте, као и да користе алате који обезбјеђују сигурност Интернет сервиса, система и апликација.
Садржај предмета:
Међу теме које се обрађују спадају: проблеми сигурности TCP/IP протокола, врсте пријетњи и напада, одбрана, сигурност дистрибуираних система, сигурност Web апликација, сигурност мобилних апликација, сигурност Web/апликативних сервера, e-mail сигурност, сигурност других мрежних и Интернет сервиса и протоколa, проблем злонамјерних загушења сервиса, ширење малиоциозног кода, Botnets, спам, технике и алати за откривање рањивости, сигурносни протоколи, VPN, firewall (филтрирање саобраћаја, NAT, апликативни firewall), proxy сервери, IDS системи, IPS системи, SIEM рјешења, процјена ризика и сигурносне политике, сигурносни стандарди.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе, презeнтације, e-Learning, пројектни задаци
Литература:
  1. William Stallings, Cryptography and Network Security
  2. Hacking Exposed 7: Network Security Secrets & Solutions
  3. Материјали са предавања и вјежби
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума (35 бодова): први (15 бодова), други (20 бодова)
Пројектни задатак (30 бодова)
Завршни испит (35 бодова)
Колоквијуми 35 Пројектни задатак 30 Завршни испит 35
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Зоран Ђурић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017