Тестирање и квалитет софтвера

Назив предмета Тестирање и квалитет софтвера
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2280 Изборни VII 3+0+2 6
Наставници проф. др Драган Бојић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Стицање основних теоријских знања из тестирања и квалитета софтвера. (2) Стицање знања и вјештина вјештина у мануелном и аутоматском тестирању софтверских апликација различитих типова и намјена. (3) Стицање основних знања и вјештина управљања, праћења и мјерења квалитета софтвера.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) примјењују технике за мануелно и аутоматско тестирање софтверских апликација различитих типова и намјена; (2) примјењују основне принципе и технике обезбјеђивања квалитета софтверских апликација.
Садржај предмета:
Основе тестирања софтвера: основни појмови, мануелно и аутоматизовано тестирање, јединично тестирање, технике тестирања, интеграционо тестирање, системско тестирање, ОО тестирање, тестирање паралелних и web апликација, процес тестирања, управљање процесом тестирања, тест документација, употреба алата. Основе квалитета софтвера: основни појмови, модели и особине квалитета, квалитет у различитим фазама животног циклуса, процеси и технике управљања квалитетом софтвера, стандарди, сигурност квалитета софтвера, верификација и валидација, праћење квалитета софтвера, мјерење софтверског квалитета.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. M. Pezze, M. Young, Software Testing and Analysis - Process, Principles and Techniques
  2. A. P. Mathur, Foundations of Software Testing
  3. K. Beck, Test-Driven Development by Example
  4. L. Koskela, Test Driven - Practical TDD and Acceptance TDD for Java Developers
  5. D. Galin, Software Quality Assurance - From theory to implementation
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 30 Лабораторијске вјежбе 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић, др Дражен Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017