Интернет програмирање

Назив предмета Интернет програмирање
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2279 Обавезан VII 3+0+2 6
Наставници проф. др Зоран Ђурић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са свим важним појмовима развоја вишеслојних Интернет апликација. Упознавање студената са најсавременијим технологијама за дизајн и имплементацију комерцијалних Интернет апликација.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: да пројектују вишеслојне Интернет апликације, да развијају вишеслојне Интернет апликације потребне сложености користећи најефикасније методе и технологије, да примјењују актуелне стандарде, технологије, језике, алате и програмске оквире неопходне за развој Интернет апликација.
Садржај предмета:
Међу теме које се обрађују спадају: aрхитектура вишеслојних апликација, kарактеристике и структура Интернет апликација, jезици за опис стране, HTML, Javascript, CSS, XHTML, HTML 5, DTD, XML, XML Scheme, DOM, Server-side scripting, развој апликација коришћењем савремених технологија, програмских језика и програмских оквира, AJAX, рад с базама података, Web сервиси, Web feeds, проблеми сигурности (управљање сесијама, аутентификација, ауторизација, енкрипција, напади на web апликације, HTTPS).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе, презeнтације, e-Learning, пројектни задаци
Литература:
  1. Marty Hall, More Servlets and JavaServer Pages
  2. D. Geary and C. Horstmann, Core JavaServer Faces
  3. The Java Web Services Tutorial
  4. Материјали са предавања и вјежби
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквијума (40 бодова): први (20 бодова), други (20 бодова)
Пројектни задатак (30 бодова)
Завршни испит (30 бодова)
Колоквијуми 40 Пројектни задатак 30 Завршни испит 30
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Зоран Ђурић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017