Информациони системи

Назив предмета Информациони системи
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2278 Обавезан VII 3+0+2 6
Наставници проф. др Славко Марић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања о значају и улози информационих система у различитим пословним доменима, те о карактеристикама, методологијама и процесу изградње и кориштењу таквих система.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће бити оспособљени да опишу и објасне пословни значај, улогу, и различите аспекте и димензије информационих система, опишу и објасне различите типове информационих система, функционална подруча и организационе нивое које покривају информациони системи у пословним системима, објасне животни циклус и процес развоја информационих система, објасне компоненте информационе инфраструктуре, спецификују софтверске захтјеве и креирају UML моделе система, користе актуелне методологије за развој информационих система, користе информационе технологије и системе на социјално прихватљив и одговоран начин, тимски развију једноставнији информациони систем.
Садржај предмета:
Значај и улога информационих система у пословним системима. Типови информационих система. Повезаност информационих система и организације пословног система. Реинжињеринг пословних процеса. Планирање развоја (Enterprise analysis, CSF). Животни вијек и фазе развоја информационог система. Спецификација захтјева и моделовање система (UML дијаграми, BPMN). Методологије развоја (Waterfall, итеративно-инкременталне методологије). Алтернативни приступи изградње информационог система. ИТ инфраструктура. Нове технологије и информациони системи. Остали аспекти кориштења информационих технологија и система (заштита личних података, заштита интелектуалне својине, одговорност, здравствени, друштвени и др. аспекти кориштења информационих технологија и система). Реализација пројекта – тимски развој једноставнијег информационог система.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. K. Laudon, J. Laudon, Management Information systems.
  2. J. A. Hoffer, J.F. George, J.S. Valacich, Modern Systems Analysis and Design.
  3. Презентације (ppt).
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Лабораторијске вјежбе 50 Завршни испит 45
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017