Мрежно и дистрибуирано програмирање

Назив предмета Мрежно и дистрибуирано програмирање
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2272 Изборни VI 2+0+2 5
Наставници проф. др Зоран Ђурић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са напредним концептима конкурентног, мрежног и дистрибуираног програмирања. Оспособљавање студената за писање конкурентних, мрежних и дистрибуираних програма.
Исходи учења (стечена знања):
Поседовање знања о концептима, алгоритмима, принципима, проблемима и рјешењима везаним за конкурентно, мрежно и дистрибуирано програмирања. Оспособљеност студента да самостално пише конкурентне, мрежне и дистрибуиране апликације и да самостално рјешава проблеме из ове области.
Садржај предмета:
Преглед Јава програмског језика. Конкурентно програмирање. Основни концепти рачунарских мрежа и Web-а. Клијент-сервер комуникација. Socket. Серверски socket. Вишенитни сервери. Blocking/non-blocking комуникација. Датаграми. Multicast. Broadcast. Sockets Direct Protocol. Просљеђивање порука. Дистрибуирани објекти. RPC. MPI. RMI. CORBA. JINI. JavaSpaces. Web сервиси. Примјена криптографских алгоритама и техника у мрежном и дистрибуираном програмирању. JMS. JavaMail API. Преглед Android SDK.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, презeнтације, e-Learning, пројектни задаци
Литература:
  1. Зоран Ђурић: Корак у Јава свијет
  2. B. Eckel: Thinking in Java
  3. Elliotte Rusty Harold: Java Network Programming
  4. Vijay K. Garg: Concurrent and Distributed Computing in Java
  5. Материјали са предавања и вјежби
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 15 Завршни испит 50
Активност на настави 5 Колоквијум 25  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Зоран Ђурић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017