Операциона истраживања

Назив предмета Операциона истраживања
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2268 Изборни VI 2+0+2 5
Наставници проф. др Ратко Дејановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљеви предмета су стицање основних знања о фундаменталним концептима и принципима Операционих истраживања.
Исходи учења (стечена знања):
Стичу се додатне способност примјене стечених знања и , као и могућност да се индентификују, формулишу и рјеше проблеми од практичног значаја у овој области.
Садржај предмета:
Увод. Линеарно програмирање. Проблем максимума и минимума. Дуал. Цјелобројно програмирање.Транспортни проблем – методе рјешавања. Мрежно планирање CPM и PERT. Динамичко програмирање. Теорија игара. Управљање залихама.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе.
Литература:
  1. Ј. Петрић, Операциона истраживања
  2. С. Андрић, Операциона истраживања
  3. Љ. Мартић, Математичке методе за економске анализе
  4. Брандербергер-Конрад, Техника мрежног планирања
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Семинарски рад 20 Колоквијум 40 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ратко Дејановић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017