Интернет технологије

Назив предмета Интернет технологије
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2270 Обавезан VI 2+0+2 5
Наставници доц. др Славко Гајин

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Циљ предмета је да студенту пружи квалитетно образовање и знања из области Интернет технологија. Циљ предмета је да оспособи студенте да користе и администрирају, те да разумију архитектуру и технологије везане за Интернет/интранет сервисе и релевантне мрежне протоколе.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) изврше анализу постављених захтијева. (2) Изврше анализу са аспекта топологије и аспекта протокола. (3) Одаберу одговарајућу мрежну архитектуру за дати систем. (4) Изврше пројектовање анализираног система. (5) Практично реализују пројектовани систем и изврше конфигурацију свих елемената система. (6) Изврше тестирање реализованог система.
Садржај предмета:
Преглед и поређење технологија LAN, MAN и WAN рачунарских мрежа. Мреже засноване на IP протоколу. Протоколи рутирања (RIP, OSPF, BGP). Употреба бежичних рачунарских мрежа и Интернет. Поређење IPv4 и IPv6 протокола, коегзистенција и транзиција на IPv6. Основни Интернет сервиси и протоколи вишег нивоа (DNS, FTP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, SNMP).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, презентације, практичан рад (пројектовање апликације)
Литература:
  1. Douglas E Comer, Internetworking with TCP/IP
  2. Andrew S. Tanenbaum, Computer Networks
  3. Материјали са предавања и вјежби
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Присуство 5 Активност 5 Лабораторијске вјежбе 10
Колоквијум 40 Завршни испит 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Славко Гајин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017