Перформансе рачунарских система

Назив предмета Перформансе рачунарских система
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2271 Обавезан VI 3+0+1 5
Наставници проф. др Ратко Дејановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљеви предмета су стицање основних знања о фундаменталним концептима и принципима вредновања перформанси рачунарских система као и стицање практичних знања и вјештина у идентификацији проблема, формулацији циљева, припреми плана, имплементирању и интерпретацији резултата студије вредновања.
Исходи учења (стечена знања):
Стиче се способност примјене стечених знања као и могућност да се индентификују, формулишу и ријеше проблеми од практичног значаја у мјерењу, анализи и симулацији рачунарских система ради постизања бољих перформанси (tuning), бољем избору и бољем пројектовању рачунарских система.
Садржај предмета:
Увод у перформансе рачунарских система. Мјерење перфоманси – циљеви, технике, фазе студије евалуације. Метрика перформанси и карактеристике добрих метрика. Скале мјерења, мјерни алати и технике. Монитори перформанси. Симулација – врсте модела и њихова подјела. Емулација. Монте Карло симулација. Валидација и верификација. Генерисање и верификација случајних бројева. Дискретни симулациони језици. Анализа редова чекања. Операционална анализа. Стохастичка анализа. Поасонов процес, процес рођења и смрти, Марковљеви ланци. Kendall-ова нотација. Workload. Врсте workload-а. Стратегија бенчмаркинга. FPU, Integer и multimedia бенчмаркинг. Интерпретација резултата мјерења. Средње вриједности, грешке, поређење алтернатива. Саопштавање резултата мјерења. Перформансе и поузданост RAID дискова.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. P. J. Fortier, H. W. Michel, Computer Systems Performance Evaluation and Prediction
  2. А. М. Lаw, Simulation Modeling & Analysis
  3. Б. Раденковић, М. Станојевић, А. Марковић, Рачунарска симулација
  4. D. J. Lilja, Measuring Computer Performance, A practitioner’s guide
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Семинарски рад 20 Колоквијум 40 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ратко Дејановић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017