Пројектовање софтвера

Назив предмета Пројектовање софтвера
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2263 Обавезан VI 3+0+2 6
Наставници доц. др Дражен Брђанин

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Стицање теоријског знања из објектно-оријентисаног пројектовања софтверских система. (2) Стицање знања и вјештина у пројектовању примјеном UML и пројектних шаблона. (3) Упознавање са напредним софтверским архитектурама и софтверским процесима
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) самостално и у тиму врше објектно-оријентисано пројектовање софтверских система примјеном UML и пројектних шаблона; (2) успјешно прате сљедеће курсеве у којима је потребно познавање објектно-оријентисаног софтверског инжењерства.
Садржај предмета:
Увод у објектно-оријентисано софтверско инжењерство. Основни концепти, методологије, приступи, процеси, нотације. Јединствени језик моделовања – UML. Архитектура, концепти, дијаграми, модели, алати. Објектно-оријентисано пројектовање. Системски дизајн. Пројектни обрасци. Спецификација интерфејса. Компонентно-оријентисано пројектовање. Пројектовање специјализованих софтверских система (real-time, клијент-сервер, дистрибуирани, web базирани). Основи моделом вођеног софтверског инжењерства. Основи SPL (software product lines). Пројектни менаџмент.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и практичан рад у лабораторији
Литература:
  1. B. Bruegge, A.H. Dutoit, Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Јаva
  2. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software
  3. T. Stahl, et al., Model-Driven Software Development
  4. P. Clements, L. Northrop, Software Product Lines: Practices and Patterns
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 30 Пројектни задатак 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић, др Дражен Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017