Инжењеринг софтверских захтјева

Назив предмета Инжењеринг софтверских захтјева
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2255 Обавезан V 2+0+2 5
Наставници доц. др Дражен Брђанин

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање теоријског и практичног знања у прикупљању, спецификацији, анализи и валидацији захтјева за софтверске системе.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) примјеном различитих техника откривају и прикупљају захтјеве за софтверске системе; (2) примјењују разичите технике анализе (циљеви, случајеви потребе, сценарији); (3) примјењују технике валидације према различитим критеријумима (изводљивост, јасноћа, једнозначност); (4) спецификују функционалне и нефункционале захтјеве за различите типове система примјеном различитих формалих и неформалних техника; (5) успјешно прате сљедеће курсеве из софтеврског инжењерства.
Садржај предмета:
Увод у инжењеринг софтверских захтјева. Процес инжењеринга захтјева: идентификација, спецификација, анализа и управљање. Типови захтјева: функционални, нефункционални, квалитативни. Прикупљање захтјева: идентификација потреба и циљева, заинтересоване стране, муштерије, интервјуисање. Спецификација захтјева: текстуалне и графичке нотације, стандарди документације. Анализа захтјева: преглед, валидација, комплетност, идентификација конфликата, конзистентност. Моделовање засновано на циљевима, случајевима употребе и сценаријима. Спецификација захтјева за различите типове система (уграђени, пословни, web-оријентисани итд). Управљање захтјевима: сљедљивост, приоритети, промјене, алати. Управљање ризиком. Инжењеринг захтјева у софтверском процесу (агилне методе итд).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и практичан рад у лабораторији
Литература:
  1. G. Kotonya, I. Sommerville, Requirements Engineering - Processes and Techniques
  2. P. laplante, Requirements Engineering for Software and Systems
  3. D. Hay, Requirements Analysis - From Business Views to Architecture
  4. K. Wiegers, J. Beatty, Software Requirements
  5. B. Berenbach, D. Paulish, J. Kazmeier, A. Rudorfer, Software & Systems Requirements Engineering: In Practice
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 30 Пројектни задатак 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић, др Дражен Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017