Одабрана поглавља из оперативних система

Назив предмета Одабрана поглавља из оперативних система
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2254 Обавезан V 2+0+2 5
Наставници проф. др Драган Милићев

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
Оперативни системи Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Оспособити студенте да изаберу, инсталирају, користе, администрирају и одржавају модерне оперативне системе укључујући дистрибуиране и виртуелизоване оперативне системе.
Исходи учења (стечена знања):
Након одслушаног курса студенти стиче способност да уз примјену стечених знања из оперативних система II идентификују, формулишу и рјешавају проблеме од практичног значаја у овој области.
Садржај предмета:
Мултипроцесорски, мултирачунарачунарски и дистрибуирани системи (hardware и OS). Кластери, грид и рачунарство високих перформанси. Threads (нити) и multithreads. Дефиниција и врсте нити. Сигурност OS. Пријетње, уљези, подаци изгубљени услијед инцидената. Напади (изнутра и извана). Малициозни програми. Антивиурусне технике. Аутентификација и ауторизација корисника. Протекциони механизми (ACL и C-листе). Мобилни кодови. Мултилевел сигурност. Мултимедијални ОS. Мултимедијални фајлови. Распоређивање процеса у ММОS. VCR управљачке функције. VoD (Video on Demand) и NvoD (Near Video on Demand). NVoD са VCR функцијама. Системи за похрану и дистрибуцију мултимедијалних садржаја.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. A.S. Tanenbaum, Modern Operating Systems
  2. A. Silberschatz, Operating System Concepts
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Семинарски рад 20 Колоквијум 40 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ратко Дејановић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017