Формалне методе у софтверском инжењерству

Назив предмета Формалне методе у софтверском инжењерству
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2249 Обавезан IV 3+1+2 7
Наставници проф. др Харис Шупић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студената за апстракцију и стицање основних знања из области аутомата, регуларних израза, граматика и формалних језика.
Исходи учења (стечена знања):
Студент је компетентан да у даљем образовању у стучним предметима и професионалном животу креира моделе, аутоматизује трансформације једног формалног записа у други, процјењује сложеност софтверског рјешења с циљем сагледавања потребних ресурса.
Садржај предмета:
Увод у формалне језике. Базна дефиниција и концепти. Математички основи формалних метода. Формални језици за спецификацију и пројектовање софтверских система (OCL, Z). Анализа и верификација спецификација. Аутоматизоване трансформације формалних записа. Детерминистички и недетерминистички аутомати и њихова еквиваленција. Регуларни изрази. PDA аутомати и граматика слободног контекста и њене карактеристике. LBA аутомати и контекстно зависне граматике и њене карактеристике. Хијерархија Чомског. Одлучивост и срачунљивост. Тјурингова машина. Недетерминистичка Тјурингова машина. Универзална Тјурингова машина. Теорија комплексности.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна (активна) предавања подржана пројекцијом слајдова.
Аудиторне и лабораторијске вјежбе на рачунарима и одговарајућем софтверу (SPIN, grep, sed, flex ...) за конкретизацију стеченог теоретског знања.
Литература:
  1. Д. Иветић: Теоретски основи рачунарства, скрипта
  2. J. E. Hopcroft, J.D. Ullman: Introduction to automata theory, languages, and computation
  3. A. Diller: Z - An Introduction to Formal Methods
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Активно похађање наставе 5 Лабораторијске вјежбе 30 Први колоквијум 16
Други колоквијум 19 Завршни испит 30  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Драган Иветић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017