Дискретна математика

Назив предмета Дискретна математика
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2240 Обавезан III 2+2+0 5
Наставници проф. др Зоран Митровић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да пружи квалитетно образовање из математике на додипломском студију. (2) Да студентима електротехнике да довољно знања из математике како би успјешно пратили инжењерске курсеве. (3) Да стечено математичко знање омогући студентима да разумију математичке моделе са којима се буду сретали у стручним предметима, као да и сами могу правити потребне математичке моделе.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студенти ће бити у стању да: (1) рјешавају основне проблеме везане за теорију бројева, (2) користе теорију функција генератриса за рјешавање задатака из електротехнике, (3) примјењују резултате теорије графова при рјешавању задатака из електротехнике, (4) користе дискретну теорију вјероватноће за рјешавање задатака, (5) препознају математичке методе који су им потребни при рјешавању конкретних инжењерских задатака, (6) праве математичке моделе.
Садржај предмета:
Теорија бројева. Дјељивост и прости бројеви. Еуклидов алгоритам. Конгруенције. Кинеска теорема о остацима. Функције генератрисе. Рекурзивне релације. Партиције. Графови. Путеви, циклуси, повезани графови. Стабла. Дискретна вјероватноћа. Условна вјероватноћа. Закони великих бројева код биномне расподјеле.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и вјежбе на табли.
Литература:
  1. Dragoš Cvetković, Slobodan Simić, Diskretna matematika, Beograd 1990.
  2. L. Lovasz, J. Pelikan, K. Vesztergombi, Discrete Mathematics, Springer, 2003.
  3. R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Concrete Mathematics, a foundation for computer science, Addison-Wesley, 1994.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Колоквијуми, писмени и усмени
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 5 Завршни испит 50
Колоквиј 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зоран Митровић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017