Основи електронике и дигиталне технике

Назив предмета Основи електронике и дигиталне технике
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2239 Обавезан III 3+1+1 6
Наставници проф. др Златко Бундало

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Да пружи квалитетно образовање из електронике и дигиталне технике на додипломском нивоу. (2) Да студентима да основна знања из области аналогне и дигиталне електронике. (3) Да кроз рачунарске симулације припреми студенте за израду сложенијих пројеката из области електронике и дигиталних система током студија.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) Разумију принцип рада основних електронских компонената. (2) Анализирају електронска кола и склопове. (3) Изводе рачунарске симулације електронских кола и склопова и интерпретирају резултате добијене симулацијом. (4) Пројектују једноставнија електронска кола и склопове помоћу основних електронских компонената са различитим технологијама.
Садржај предмета:
Особине полупроводничких материјала. Носиоци наелектрисања (електрони и шупљине). Допирање материјала (донори и акцептори). Полупроводнички материјали p- и n-типа. Диоде (принцип и области рада, статичка карактеристика). Шоткијева, Зенер и варикап диода. Диодна кола. Биполарни транзистори (принцип и области рада, карактеристике). MOSFET (принцип и области рада, карактеристике). Карактеристике и параметри линеарног појачавача: напонско појачање, струјно појачање, појачање снаге, улазна/излазна отпорност. Кола за поларизацију линеарног појачавача са транзисторима. Дефиниција малог сигнала и модели транзистора за мале сигнале. Основни спојеви појачавача са транзисторима. Сложена појачавачка кола (струјни извори, појачавач са активним оптерећењем, диференцијални појачавач). Операциони појачавач и кола са операционим појачавачем. Транзистори као прекидачки елементи. Логичке фамилије дигиталних интегрисаних кола (TTL, MOS, CMOS, ECL). Бистабилна кола (лечеви и флип-флопови). Мултивибраторска кола (астабилна и моностабилна). Дигитално-аналогна и аналогно-дигитална конверзија. Основна меморијска кола (статичке и динамичке меморије).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе на рачунару.
Литература:
  1. Бундало З., Основи електронике и дигиталне технике, Материјали са предавања, Електротехнички факултет, Бања Лука.
  2. Sedra A. S., Smith K. C., Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2009.
  3. Софтић Ф., Електронске компоненте, Електротехнички факултет, Бања Лука, 2013.
  4. Поповић М., Основи електронике за студенте Одсека за софтверско инжењерство, електронско издање, Електротехнички факултет, Београд, 2005.
  5. Живковић Д., Поповић М., Импулсна и дигитална електроника, Академска мисао, Београд, 2000.
  6. Докић Б., Дигитална електроника, Електротехнички факултет/Академска мисао, Бања Лука/Београд, 2012.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 15 Први колоквијум 20 Други колоквијум 20
Завршни испит 45  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Златко Бундало

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017