Рачунарска графика

Назив предмета Рачунарска графика
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2298 Изборни VIII 3+1+1 6
Наставници доц. др Алексеј Аврамовић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са концептом приказа тродимензионалне сцене. Стицање вјештина неопходних за програмирање графичких апликација и упознавање са основним концептима графичких рачунарских система.
Исходи учења (стечена знања):
Исходи учења укључују практичан рад са програмских језицима за креирање графичких апликација, стицање фундаменталних знања о начинима приказивања тродимензионалне сцене и о основним алгоритмима рачунарске графике.
Садржај предмета:
Основи рачунарске графике и графичких система. Векторска и растерска графика, хардвер за рачунарску графику. Основни појмови и концепти рада са програмским језиком OpenGL, синтакса и примјери приказивања дводимензионалне и тродимензионалне сце, освјетљавања, сјенчења и анимације. Основи растерске графике, математичка основа геометријског дијела рачунарске графике, хомогене координате, праве, равни, трансформације, пројекције. Цртање основних дводимензионалних примитива, дужи, кружнице, елипсе. Математичка основа за приказ тродимензионалне сцене, трансформације моделовања, трансформације 3D погледа, трансформације 2D погледа. Попуњавање полигона, исјецање линија и полигона. Ламбертов и Фонгов модел освјетљења, сјенчење. Растеризација Raytracing методама.
Методе наставе и савладавање градива:
Методе за извођење наставе укључују усмена предавања уз помоћ пројектора и табле, аудиторне вјежбе и практичан рад у лабораторији.
Литература:
  1. Patricio Bulic, Osnovni Postopki v Racunalniški Grafiki, Univerza v Ljubljani
  2. Foley, Van Dam, Feiner, Hughes, Phillips, Introduction to Computer Graphics, Addison-Wesly Publishing Company, 1993.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 30 Домаћи задатак 30 Завршни испит 40
Колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Патрицио Булић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021