Мобилно рачунарство

Назив предмета Мобилно рачунарство
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2297 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници  

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Оспособити студенте да пројектују и реализују мобилни рачунарски систем након овладавања релевантним технологијама.
Исходи учења (стечена знања):
Хардверске и софтверске специфичности мобилних рачунарских система. Способност пројектовања и реализације мобилног рачунарског система.
Садржај предмета:
Специфичности и ограничења мобилних рачунарских система. Мобилне комуникационе технологије. Архитектура мобилних рачунарских система. Мобилни оперативни системи, платформе и развојна окружења. Мобилни кориснички интерфејси. Локацијске услуге. Носиви рачунарски системи (wearable computers) и проширена стварност (augmented reality). Развој мобилних апликација. Развој cross-platform апликација.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, презентације, практичан рад (пројектовање апликације)
Литература:
  1. Материјали са предавања и вјежби
  2. Android Software Development Kit - документација
Облици провјере знања и оцјењивање:
Један колоквијум у току семестра, један пројектни задатак, провјера знања са лабораторијских вјежби и завршни испит.
Похађање наставе 5 Домаћи задатак 50 Завршни испит 20
Активност на настави 5 Колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Божидар Раденковић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021