Мултимедијални сигнали и системи

Назив предмета Мултимедијални сигнали и системи
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2305 Изборни VIII 3+0+2 6
Наставници доц. др Владимир Рисојевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са различитим врстама мултимедијалних сигнала, њиховим особинама, карактеристикама перцепције те форматима и стандардима за њихово чување. Упознавање са алгоритмима за синтезу, анализу, компресију, пренос, чување, претраживање и класификацију мултимедијалног садржаја, као и хардверским и софтверским алатима за пројектовање и имплементацију мултимедијалних система.
Исходи учења (стечена знања):
Познавање особина и карактеристика перцепције мултимедијалних сигнала, као и формата за њихово чување. Познавање алгоритама за синтезу, анализу, компресију, пренос, чување, претраживање и класификацију мултимедијалног садржаја. Студент је у стању да користи хардверске и софтверске алате за пројектовање и имплементацију мултимедијалних система.
Садржај предмета:
Врсте мултимедијалних сигнала. Аудио сигнали, слика, видео. Особине и перцепција. Формати и стандарди за чување мултимедијалних података. Мултирезолуциона анализа сигнала. Wavelet трансформација. Аудио ефекти. Синтеза дигиталног звука. Сегментација слике. Анализа текстуре. Анализа облика. Видео сигнал. Анализа покрета у видеу. Компресија мултимедијалних сигнала. Чување и пренос мултимедијалних сигнала. Мултимедијалне базе података. Претраживање и класификација мултимедијалног садржаја. Хардвер и софтвер за пројектовање и имплементацију мултимедијалних система.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања и вјежбе, рад на пројектним задацима, учење на даљину, консултације.
Литература:
  1. Ze-Nian Li and Mark S. Drew, Fundamentals of Multimedia
  2. R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing
  3. B. Gold, N. Morgan and D. Ellis, Speech and Audio Signal Processing: Processing and Perception of Speech and Music
Облици провјере знања и оцјењивање:
Један колоквијум у току семестра, један пројектни задатак, провјера знања са лабораторијских вјежби и завршни испит.
Домаћи задаци 40 Колоквијуми 20 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021