Програмска подршка у дигиталној телевизији

Назив предмета Програмска подршка у дигиталној телевизији
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2303 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници проф. др Никола Теслић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Стицање теоријског знања из дигиталне телевизије. (2) Стицање знања и вјештина везаних за пројектовање и развој програмске подршке у дигиталној телевизији.
Исходи учења (стечена знања):
Студент ће бити оспособљен за пројектовање и развој основних апликација за пријемнике дигиталне телевизије.
Садржај предмета:
Увод у дигиталну телевизију. Основни концепти. DVB стандарди. MPEG преносни ток, формат и стандарди. MPEG стандард кодовања. Сигналне табеле у MPEG/DVB. Архитектура дигиталног ТВ пријемника. Спрежни подсистеми дигиталног ТВ пријемника. Основне апликације у дигиталној телевизији. Основе система за условни приступ. Основе хибридне телевизије. Реализација ДТВ руковалаца и апликација за set-top бокс заснован на Linux оперативном систему.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. РТ-РК, Програмска подршка у телевизији и обради слике (скрипта)
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 30 Пројектни задатак 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић, др Дражен Брђанин

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021