Перформансе рачунарских система

Назив предмета Перформансе рачунарских система
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2301 Изборни VIII 3+0+2 6
Наставници проф. др Ратко Дејановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљеви предмета су стицање основних знања о фундаменталним концептима и принципима вредновања перформанси рачунарских система као и стицање практичних знања и вјештина у идентификацији проблема, формулацији циљева, припреми плана, имплементирању и интерпретацији резултата студије вредновања.
Исходи учења (стечена знања):
Стиче се способност примјене стечених знања као и могућност да се индентификују, формулишу и ријеше проблеми од практичног значаја у мјерењу, анализи и симулацији рачунарских система ради постизања бољих перформанси (тунинг), бољем избору и бољем пројектовању рачунарских система.
Садржај предмета:
Увод у перформансе рачунарских система. Мјерење перфоманси – циљеви, технике, фазе студије евалуације. Метрика перформанси и карактеристике добрих метрика. Скале мјерења, мјерни алати и технике. Монитори перформанси. Симулација – врсте модела и њихова подјела. Емулација. Монте Карло симулација. Валидација и верификација. Генерисање и верификација случајних бројева. Дискретни симулациони језици. Анализа редова чекања. Операционална анализа. Стохастичка анализа. Поасонов процес, процес рођења и смрти, Марковљеви ланци. Kendall-ова нотација. Workload. Врсте workload-а. Стратегија бенчмаркинга. FPU, Integer и multimedia бенчмаркинг. Интерпретација резултата мјерења. Средње вриједности, грешке, поређење алтернатива. Саопштавање резултата мјерења. Перформансе и поузданост RAID дискова.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. P. J. Fortier, H. W. Michel: Computer Systems Performance Evaluation and Prediction
  2. A. M. Law: Simulation Modeling & Analysis
  3. Б. Раденковић, М. Станојевић, А. Марковић: Рачунарска симулација
  4. D. J. Lilja: Measuring Computer Performance, A practitioner’s guide
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Семинарски рад 20 Колоквијум 20 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ратко Дејановић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021