Аквизиција података

Назив предмета Аквизиција података
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2300 Изборни VIII 3+0+2 6
Наставници проф. др Петар Марић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања и вјештина потребних за пројектовање и реализацију система за аквизицију података у различитим системским окружењима.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) познају основне принципе и начине повезивања сензора на дигиталне регулаторе, (2) повезују дигиталне мјерно-аквизиционе системе помоћу стандардних интерфејса, (3) знају концепцију, хардверске структуре и софтвере виртуелне инструментације, (4) разумију основне захтјеве и принципе пројектовања мјерно-аквизиционих подсистема у хијерархијској структури система са више нивоа.
Садржај предмета:
Концепција савремених мјерно-аквизиционих система. Основне функције које се реализују у систему за аквизицију. Повезивање сензора физичких величина. Интерфејсна кола. Повезивање преко стандардних комуникационих интерфејса. Директно повезивање на заједничку магистралу РС рачунара. Виртуелна инструментација. Концепција и хардверска структура виртуелне инструментације. Софтвер виртуелне инструментације. Графички кориснички интерфејс.
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања са подршком и илустрацијама у електронској форми (видео беам), лабораторијске вјежбе (рад са различитим хардверским и софтверским реализацијама система ѕа аквизицију података).
Литература:
  1. В. Дрндаревић, Персонални рачунари у системима мерења и управљања, Академска мисао, Београд, 2003.
  2. John Park, Steve Mackay, Practical Data Acquisition for Instrumentation and Control Systems, Elsevier, Oxford, 2003.
  3. Kevin James, PC Interfacing and Data Acquisition, Elsevier, Oxford, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе/td> 5 Лабораторијске вјежбе 25 Завршни испит 20
Први колоквијум 25 Други колоквијум 25  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Петар Марић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017