Уграђени рачунарски системи

Назив предмета Уграђени рачунарски системи
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2299 Обавезан (РИ)
Изборни (СИ)
VIII 3+0+2 6
Наставници проф. др Златко Бундало

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Стицање теоријских и практичних знања из области пројектовања хардвера и софтвера у уграђеним рачунарским системима. (2) Упознавање са развојним алатима за развој и тестирање хардвера и софтвера у уграђеним рачунарским системима. (3) Упознавање са алгоритмима за управљање реалним процесима.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) Пројектују и тестирају хардвер у уграђеним рачунарским системима. (2) Пројектују и тестирају софтвер у уграђеним рачунарским системима. (3) Користе развојне алате за израду и тестирање софтвера у уграђеним рачунарским системима. (4) Обезбједе интерфејс између уграђеног рачунарског система и реалног процеса у пројектованом систему. (5) Развијају алгоритме за управљање реалним процесима.
Садржај предмета:
Уграђени рачунарски системи и њихове примјене. Компоненте система. Актуелне фамилије микропроцесора и микроконтролера за примјену у уграђеним рачунарским системима. Магистрале, меморијски и улазно-излазни подсистем. Серијске синхроне и асинхроне магистрале. Стандарди напајања, режими смањене потрошње система. Алати за пројектовање и развојно окружење. Временски дијаграми сигнала. Пројектовање уграђених рачунарских система базираних на микропроцесорима: системска анализа и архитектурни дизајн, организација прекидних механизама, пројектовање и тестирање меморијског система, склопова за арбитрирање магистралом и периферијских интерфејса. Системска интеграција и тестирање. Уграђени рачунарски системи са више процесора. Хардверско/софтверски интерфејси. Аквизиција података и управљања реалним процесима у пројектованом систему. Архитектура и специфичности апликација уграђених рачунарских система.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе на рачунару и одговарајућим развојним окружењима, индивидуални и групни пројекти
Литература:
  1. Бундало З., Уграђени рачунарски системи, Материјали са предавања, Електротехнички факултет, Бања Лука.
  2. Valvano J. W., Embedded Microcomputer Systems: Real-Time Interfacing, Cengage Learning, 2011.
  3. Wolf W., Computers as Components: Principles of Embedded Computing Systems Design, Morgan Kaufman, 2008.
  4. White E., Making Embedded Systems: Design Patterns for Great Software, O'Reilly Media, 2011.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Један колоквијум у току семестра, један пројектни задатак, провјера знања са лабораторијских вјежби и завршни испит.
Лабораторијске вјежбе 30 Пројектни задатак 40 Завршни испит 30
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Златко Бундало

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017