Криптографија и рачунарска заштита

Назив предмета Криптографија и рачунарска заштита
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2292 Изборни VII 3+0+2 6
Наставници проф. др Зоран Ђурић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Упознавање студената са криптографским алгоритмима и техникама. (2) Упознавање студената са основама заштите података и апликација, заштите рачунарских мрежа, оперативних система и база података.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: користе криптографске алгоритме и технике у циљу заштите података, како у преносу, тако и у складишту, раде са PKI инфраструктуром, сертификационим тијелима и дигиталним сертификатима, да примјењују основне технике заштите апликација, рачунарских мрежа, оперативних система и база података.
Садржај предмета:
Међу теме које се обрађују спадају: основни појмови и структура рачунарске заштите података, активни и пасивни напади, тајност, интегритет, аутентикација, непорецивост, ауторизација, расположивост, контрола приступа, криптографија и криптографска заштита, криптологија и криптоанализа, алгоритми шифровања података, историјски шифарски алгоритми, симетрични алгоритми, асиметрични алгоритми, контролна сума, хеш функције, дигитални потпис, дигитална енвелопа, генерисање и дистрибуција кључева, PKI инфраструктура, дигитални сертификати, сертификациона тијела, timestamping, напредне теме из криптографије, малициозни програми, заштита рачунарских мрежа, заштита оперативних система, заштита база података, процјена ризика и сигурносне политике, сигурносни стандарди.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе, презeнтације, e-Learning, пројектни задаци
Литература:
  1. William Stallings, Cryptography and Network Security
  2. Материјали са предавања и вјежби
Облици провјере знања и оцјењивање:
Два колоквија (30 бодова): први (15 бодова), други (15 бодова)
Пројектни задатак (25 бодова)
Завршни испит (45 бодова)
Колоквијуми 30 Пројектни задатак 25 Завршни испит 45
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Зоран Ђурић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017