Роботика

Назив предмета Роботика
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2291 Изборни VII 3+1+1 6
Наставници проф. др Петар Марић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање фундаменталне теоретских и практичних знања потребних за моделовање и управљање савременим роботима.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) познају осовне области примјене савремених робота, (2) познају основне захтјеве и принципе флексибилне производње, (3) моделују геометрију манипулатора, (4) знају задати и ријешити задатке кинематике индустријског робота, (5) знају основне принципе рада сензора који се користе у роботици, (6) познају принципе динамичког управљања роботима, (7) користе роботске програмске језике за програмирање робота.
Садржај предмета:
Увод. Основни појмови из теорије механизама. Геометрија манипулатора. Директно задавање кинематике, инверзно задавање кинематике. Погонски системи. Основе динамике робота. Сензори. Визуелни системи. Управљање индустријским роботима. Програмирање робота.
Методе наставе и савладавање градива:
Класична предавања и аудиторне вјежбе, илустрације у електронској форми (видео пројектор), лабораторијске вјежбе (симулације на рачунару и рад са едукационим и лаким индустријским роботима).
Литература:
  1. Вељко Поткоњак, Роботика, Научна књига, Београд, 1989.
  2. Мирослав Рогић, Индустријски роботи, Бањалука, Машински факултет, 2001.
  3. L. Sciacicco, B. Siciliano, Modeling and Control of Robot Manipulators, Singapore, Mc Graw-Hill Book Co., 1996.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Лабораторијске вјежбе 25 Завршни испит 35
Семинарски рад 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Петар Марић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021