Управљање у реалном времену

Назив предмета Управљање у реалном времену
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2290 Изборни VII 3+1+1 6
Наставници доц. др Игор Крчмар

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљ предмета је да се објасне сви феномени који проистичу из чињенице да се управљање процесом не одвија преко директне физичке везе процеса и контролера већ посредством рачунарског алгоритма и да се студенти, кроз интензиван практичан рад, упознају са проблемима који се срећу у инжињерској пракси и оспособе за тимски рад.
Исходи учења (стечена знања):
По завршетку курса студент ће моћи да објасни кључне аспекте примене рачунара у управљању процесим, пројектује и имплементира директно дигитално управљање системом, пројектује и имплементира секвенцијално управљање процесом помоћу програмабилног логичког контролера уз употребу љествичастог (ледер) програмирања.
Садржај предмета:
Увод у проблеме рачунарског управљања: повезивање рачунара и процеса, специфичности софтвера за рад у реалном времену, оперативни систем за рад у реалном времену, операторски интерфејс. Дискретни алгоритми и проблеми имплементације: формирање алгоритама, одређивање периоде одабирања, промјена режима рада, рјешавање проблема засићења актуатора, опсервер, филтрација. Примјери реализације рачунарски управљаних процеса: реализација ПИД алгоритма. Управљање помоћу програмабилних логичких контролера: структура PLC-a , основи љествичастог (ледер) програмирања, имплементација.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, поред излагања неопходних теоријских основа, обухватају и низ илустрација различитих практичних рјешења. У оквиру практичне наставе студенти се припремају за рад у лабораторији и имају консултације у току израде пројеката. У склопу практичног рада студенти ће реализовати сљедеће пројекте: Имплементација ПИД контролера, Програмирање програмабилног логичког контролера.
Литература:
  1. Србијанка Турајлић, Управљање у реалном времену, www.automatika.etf.bg.ac.rs
  2. J.Stenerson, Fundamentals of PLCs, Sensors, and Communications, Prentice Hall, 1999.
  3. W. Bolton, Programmable Logic Controllers, Newnes Elsevier, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Један колоквијум у току семестра, један пројектни задатак, провјера знања са лабораторијских вјежби и завршни испит.
Први колоквијум 20 Други колоквијум 20 Завршни испит 40
Активност на настави 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Игор Крчмар

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021