Интеракција човјек-рачунар

Назив предмета Интеракција човјек-рачунар
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2277 Изборни VII 3+0+2 6
Наставници проф. др Дејан Ранчић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Оспособљавање студента да пројектује, имплементира и евалуира софтверско-хардверска решења тако да буду максимално прилагођена кориснику, задацима и окружењу.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студент ће бити у стању да креира рјешења максималне корисности (usability) фокусирана (али не и ограничена) на: перцептивне и когнитивне процесе у човеку, карактеристике интерактивних уређаја и технологија, те да користи хеуристике и препоруке у дизајнирању и имплементацији софтвера.
Садржај предмета:
HCI развој и проблеми. Хеуристике и смјернице за развој и евалуацију интеракције. Човјек - чула, меморија, стицање знања/вјештине, ментални модели. Софтвер - архитектуре, технике за сакупљање захтјева и описа задатака, стилови интеракције, дизајнерски простори интеракције (GUI, Web, HandHeld, embedded, ubiquitous). Уређаји - тастатуре, поинтерски уређаји директне и индиректне контроле, приказни уређаји, остали Ecopy и Hcopy уређаји, уређаји за праћење корисника и уређаји за кориснике са посебним потребама.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна (активна) предавања подржана пројекцијом слајдова и видео материјала. Лабораторијске вјежбе се заснивају на .NET и WPF технологијама.
Литература:
  1. Драган Иветић, Интеракција човек рачунар, скрипта, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2014.
  2. Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd, Russel Beale, Human-Computer Interaction, 3rd Ed., 2004.
  3. Debbie Stone, Mark Woodroffe, Caroline Jarrett, Shailey Minocha, User Interface Design And Evaluation, 2005.
  4. Marry B. Rosson, John M. Carroll, Usability Engineering – Scenario-Based Development of HCI, 2002.
  5. Ben Shneiderman, Designing the User Interface – Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 3rd Ed., 1998.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Испит се полаже кроз лабораторијске вјежбе, домаћи задатак из еваулације интеракције и усмени дио испита.
Активност на настави 5 Практични дио 50 Завршни испит 45
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Драган Иветић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021