Микроконтролерски системи

Назив предмета Микроконтролерски системи
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2285 Обавезан VII 2+1+2 6
Наставници проф. др Златко Бундало, проф. др Бранко Блануша

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Дати студентима знања из архитектуре савремених 8-битних и 16-битних микроконтролера. (2) Објаснити најчешће кориштене “on-chip” улазно-излазних уређаје, периферије и комуникационе интерфејсе. (3) Објаснити специфичности C језика за програмирање микроконтролера. (4) Објаснити како се дефинише и реализује пројекат са микроконтролерским системом.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студент треба да: (1) Препознаје архитектуру и организацију микроконтролера; (2) Зна да објасни карактеристике периферних јединице на чипу и комуникационе интерфејсе са најчешће кориштеним периферијама; (3) Зна да опише карактеристике архитектуре напредних фамилија микроконтролера; (4) Зна да користи C језик за програмирање микроконтролера и (5) способан je да реализује једноставнији пројектни задатак са микроконтролерским системом.
Садржај предмета:
Архитектура и организација напредних верзија микроконтролера. Меморијски систем, магистрале, вектори и прекидни систем. Сигнали микроконтролера. Периферне јединице на чипу. Аналогни и дигитални улази и излази. Повезивање са периферијама, комуникациони интерфејси. Програмирање микроконтролера (управљачке структуре и потпрограми). Примјена у дигиталном управљању. Развој пројекта са микроконтролером.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, презентације, симулација на рачунару, реализација карактеристичних склопова у лабораторији, мјерења на реализованим склоповима
Литература:
  1. Syad R. Rizvi, Microcontroller Programming an Introduction, CRC Press 2012.
  2. Ibrahim Dogan, Microprocessor Applied Digital Control, John Wiley and Sons, 2006.
  3. Joseph Yiu, The Definitive Gude to the ARM Cortex-M3, Elesevier 2010.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Семинарски рад 40 Лабораторијске вјежбе 30 Завршни испит 30
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Бранко Блануша/td>

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017