Методи вјештачке интелигенције

Назив предмета Методи вјештачке интелигенције
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2284 Изборни VII 3+1+1 6
Наставници доц. др Дино Косић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са основним концептима вештачке интелигенције, репрезентација знања, фази логика, неуронске мреже и еволуциони алгоритми. Оспособљавање студената за моделирање, пројектовање и тестирање система за вештачку интелигенцију, као и рјешавање проблема уз помоћ програмског пакета MATLAB.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће бити способни да самостално анализирају различите типове система вјештачке интелигенције. Такође ће научити да примјењују различите алгоритме за пројектовање система вјештачке интелигенције и система који користе фази логику, неуронске мреже, еволуционе алгоритме и кластеровање података.
Садржај предмета:
Системи вјештачке интелигенције (ВИ). Процедурални, продукциони и системи засновани на подацима. Еволуциони алгоритми. Фазификација, фази инференција, дефазификација. Алати фази логике у MATLAB-у. Архитектура и пројектовање експертних система. Архитектуре неуронских мрежа. Алгоритми обучавања. Вишеслојни перцептрон. Алгоритам пропагације грешке уназад (Backpropagation) и његова побољшања. Рекурзивне неуронске мреже. Кластеровање података.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, симулације на рачунару, рачунске и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010
  2. M.M. Milosavljević, Računarska inteligencija, Predavanja na ETF Banja Luka (pdf), 2006
  3. M.Božić, Metodi vještačke inteligencije, Predavanja-prezentacije, ETF, 2012/13.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 3 Домаћи задатак 5 Завршни испит 50
Активност на настави 7 Први колоквијум 18 Други колоквијум 17
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милорад Божић,

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021