Основи дигиталне обраде сигнала

Назив предмета Основи дигиталне обраде сигнала
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2276 Обавезан VI 2+1+1 5
Наставници доц. др Владимир Рисојевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са основним алгоритмима дигиталне обраде сигнала у дискретном времену, трансформацијама дискретних сигнала, фреквенцијском анализом и њеним примјенама у анализи и обради сигнала, те процесорима за дигиталну обраду сигнала.
Исходи учења (стечена знања):
Теоријска и практична знања из анализе и обраде дискретних детерминистичких сигнала у временском и фреквенцијском домену, те знања и вјештине потребне за софтверску и хардверску имплементацију алгоритама за дигиталну обраду сигнала. Способност примјене стечених знања у рјешавању конкретних проблема.
Садржај предмета:
Анализа линеарних, временски инваријантних дискретних система. Z-трансформација. Дигитална обрада континуалних сигнала. Утицај реалног А/Д и Д/А конвертора на спектар сигнала. Фуријеова трансформација дискретних сигнала. Дискретна Фуријеова трансформација (DFT). Брза Фуријеова трансформација (FFT). Фреквенцијска анализа детерминистичких сигналa. Одзив дискретног система. Циркуларна конволуција. Одређивање одзива у фреквенцијском домену. Дигитални филтри. Обрада сигнала у реалном времену. Блок конволуција. Краткотрајна Фуријеова трансформација. Реализације дигиталних система коришћењем процесора за дигиталну обраду сигнала.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе, учење на даљину, консултације.
Литература:
  1. Зденка Бабић, Дигитална обраде сигнала, скрипта у електронском облику на web страници предмета
  2. Владимир Рисојевић, Упутства за вјежбе, у електронском облику на web страници предмета
  3. Миодраг В. Поповић, Дигитална обрада сигнала
  4. Миодраг Поповић, Александра Мојсиловић, Дигитална обрада сигнала - Рачунарске вежбе и симулације у MATLAB-у
  5. J. G. Proakis, D. K. Manolakis, Digital Signal Processing
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Домаћи задаци 30 Колоквијуми 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021