Програмирање у реалном времену

Назив предмета Програмирање у реалном времену
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2274 Обавезан VI 2+0+2 5
Наставници доц. др Јелена Ковачевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Стицање теоријских знања неопходних за реализацију софтверских система за рад у реалном времену. (2) Стицање знања и вјештина везаних за спецификацију, пројектовање и развој апликативне програмске подршке за рад у реалном времену.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да самостално и у тиму спецификију, пројектују и реализују програмску подршку за рад у реалном времену.
Садржај предмета:
Увод у системе за рад у реалном времену: дефиниција, подјела, терминологија, карактеристике и примјери система за рад у реалном времену, примјери програмских структура погодних за имплементацију система за рад у реалном времену. Поузданост и толеранција отказа: поузданост, падови, откази, спречавање и толеранција отказа, N-version програмирање, динамичка софтверска редунданса, блокови опоравка. Изузеци и њихова обрада: динамичка редунданса и изузеци, репрезентација и обрада изузетака, пропагација изузетака. Основе конкурентног програмирања: конкурентност, појам и репрезентација процеса, интеракција између процеса, имплементација нити, синхронизација и комуникација путем дијељене промјенљиве, семафори, монитори, синхронизација и комуникација помоћу порука, контрола ресурса. Специфичности програмирања у реалном времену: часовник реалног времена, мјерење времена, временске контроле, спецификација и контрола временских захтјева, распоређивање процеса, пројектовање према временским захтјевима. Моделовање система за рад у реалном времену: моделовање структуре, моделовање понашања.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. Д. Милићев, Б. Фурлан, Програмирање у реалном времену – Скрипта са практикумом и решеним задацима
  2. А. Burns, А. Wellings, A., Real-Time Systems and Programming Languages
  3. B. Selic, G. Gullekson, P.T. Ward, Real-Time Object-Oriented Modeling
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 30 Пројектни задатак 30 Завршни испит 40
Колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић, др Дражен Брђанин

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017