Базе података

Назив предмета Базе података
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2261 Обавезан VI 3+0+2 6
Наставници проф. др Славко Марић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање теоретских знања о архитектури, принципима организације, функционисању и пројектовању релационих база података, те практичних знања за рад са релационим базама података и самостално пројектовање и изградњу мање до средње комплексних релационих база података са нормализованом организацијом.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће бити оспособљени да опишу и објасне основне термине, технологије и принципе организације реалционих база података, да модеулују базе података на концептуалном нивоу, те да изврше трансформацију концептауланог у релациони модел, да спецификују шему конкретне релационе базе података у SQL програмском језику, да спецификују конструкције за рад са подацима у релационој бази у релационој алгебри, релационом рачуну и SQL-у, да раде са конкретним DBMS системом (MySQL) и алатима за моделовање (ERwin), да оптимизују организације релационе базе података кроз процес нормализације.
Садржај предмета:
Увод и упознавање са основним терминима и концептима везаним за системе са базама података. Концептуално моделовање података. Релациони модел: структура, ограничења, мапирање концептуалног у релациони модел. Принципи пројектовања и изградње релационе базе података и пројектне опције. Формални упитни језици (релациона алгебра, релациони рачун). SQL. Дефиниција података у SQL-у. Основни упити. Сетовске операције. Сложени SQL упити. Модификација података. Интегритетска ограничења. Сигурност и ауторизација. Кориштење SQL-a у апликативним програмима. Оптимизација организације релационе база података. Теорија функционалних зависности. Нормалне форме (1NF, 2NF, 3NF, BCNF).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. С. Марић, Д. Брђанин, Релационе базе података, Универзитетски уџбеник, 2012
  2. С. Марић, Д. Брђанин, Г. Бањац, Релационе базе података – збирка ријешених задатака, 2012.
  3. A. Silberschatz, H. Korth, S. Sudarshan, Database system concepts.
  4. R. Elmasri, S. Navathe, Fundamentals of Database Systems.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Лабораторијске вјежбе 50 Завршни испит 45
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021