Основи системског инжењерства

Назив предмета Основи системског инжењерства
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2260 Изборни V 3+0+1 5
Наставници проф. др Славко Марић, проф. др Бранко Докић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање основних теоријских знања и вјештина из системског инжењерства.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешном завршетку курса студент ће посједовати основна теоријска и практична знања и вјештине за развој система, од анализе потреба до имплементације хардверских и софтверских компонената система примјеном UML/SysML.
Садржај предмета:
Основи системског инжењерства: увод, историјат, терминологија, мјесто и улога системског инжењерства, структура сложених система, животни циклус у системском инжењерству, управљање системским инжењерингом. Развој система: анализа потреба, истраживање, пројектовање, моделовање (UML/SysML), симулација, усвајање. Имплементација система: имплементација софтверских и хардверских компонената система, интеграција компонената у систем, тестирање и валидација. Постразвојна фаза.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. A. Kossiakoff, W.N. Sweet, S. Seymour, S.M. Biemer, Systems Engineering Principles and Practice
  2. INCOSE, Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK)
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 30 Пројектни задатак 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић, проф. др Бранко Докић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017