Основи софтверског инжењерства

Назив предмета Основи софтверског инжењерства
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2259 Изборни V 3+0+1 5
Наставници проф. др Ратко Дејановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљеви предмета су стицање основних знања о фундаменталним концептима системског инжењерства у производњи квалитетног софтвера која се користе у свим фазама животног циклуса софтвера (захтјеви, анализа, пројектовање, програмирање и одржавање).
Исходи учења (стечена знања):
Након одслушаног курса студенти стичу способност да уз примјену стечених знања из области програмирања, база података и оперативних система индентификују, формулишу и рјешавају проблеме од практичног значаја у овој области.
Садржај предмета:
Софтверски процеси и њихови модели (класични и итеративни). Фазе развоја. Систем инжењеринг и анализа. Инжењеринг софтверских захтјева (прикупљање, анализа, дефинисање). Дизајн (архитектурални, података, интерфејс). Кодирање. Тестирање. Одржавање. Управљање софтверским пројектима (трошкови, квалитет софтвера, управљање ризиком). Агиле приступ. XP програмирање. Програмирање у пару. Брзо развијање апликација. УИД - улазно излазни дизајн, Софтверске метрике. GQM. Метрике величине продукта (KLOC. FP, Halstead-ове метрике). Метрике комплексности (McCabe-ов цикломатски број). ОО метрике (Chidamber-Kemerer, Lorenz-ове метрике,. WебЕ метрике). Wеб инжењеринг. Алати и окружења. Реверзни инжењеринг. Clean room метода.
Методе наставе и савладавање градива:
45 часова предавања + 15 часова лабораторијских вјежби
Литература:
  1. R. Pressman, Software Engineering
  2. I. Sommerville, Software Engineering
  3. Р. Дејановић, Љ. Прерадовић, Софтверско инжењерство
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Пројектни задатак 20 Колоквијум 40 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ратко Дејановић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021