Оперативни системи за рад у реалном времену

Назив предмета Оперативни системи за рад у реалном времену
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2258 Обавезан V 2+0+2 5
Наставници доц. др Милан Бјелица

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Стицање теоријских знања из дистрибуираних оперативних система и оперативних система за рад у реалном времену. (2) Стицање знања и вјештина везаних за пројектовање, инсталацију, прилагођавање и коришћење оперативниих система за рад у реалном времену.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) самостално и у тиму пројектују, реализују и користе системску подршку за рад у реалном времену; (2) успјешно прате сљедеће курсеве у којима је потребно знање оперативних система за рад у реалном времену.
Садржај предмета:
Увод: основни принципи, структура оперативног система, системски позиви, фајл систем, процеси, пројектовање и имплементација процеса, комуникација између процеса. Дистрибуирани оперативни системи: топологија, типови мрежа, комуникација, клијент/сервер модел, дистрибуирани фајл систем, стратегије пројектовања. Модели за рад у реалном времену: базирани на догађајима, базирани на процесима, базирани на графовима, Петри мреже. Језици за рад у реалном времену: распоређивање, прекиди, синхронизација, управљачки блокови, захтјеви у погледу меморије. Језгра за рад у реалном времену: принципи, пројектовање, полинг, пренос оперативног система за рад у реалном времену на циљну платформу. Примјери и компарација различитих оперативних система за рад у реалном времену. Оперативни системи за рад у реалном времену у различитим доменима: обрада слике, управљачки системи, пренос говора и слике.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и практичан рад у лабораторији
Литература:
  1. A. Tanenbaum, Modern Operating Systems
  2. А. Burns, А. Wellings, Real-Time Systems and Programming Languages
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 30 Пројектни задатак 30 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић, др Дражен Брђанин

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021