Архитектура рачунара

Назив предмета Архитектура рачунара
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2251 Изборни V 3+0+2 6
Наставници проф. др Славко Марић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање теоретских знања о принципима организације и функционисања основних компоненти класичног рачунарског система те о концептима паралелне обраде и организације рачунарских система опште намјене високих перформанси, као и стицање практичних знања о развоју и имплементацији секвенцијалних и паралелних програма ниског нивоа.
Исходи учења (стечена знања):
Студенти ће бити оспособљени да опишу и објасне основне термине, концепте и технологије организације рачунарских система, да препознају погодност примјене одређених рачунарских архитектура и концепата у конкретним апликативним областима, да могу да учествују у спецификацији захтјева за рачунарску архитектуру мање до средње комплексних система, да могу креирати асемблерске програме базиране на 80x86 инструкционом скупу.
Садржај предмета:
Историја развоја рачунарских архитектура. Класификације рачунарских архитектура. Класична организација рачунара: CPU, меморијски и И/О подсистем. Принципи рада функционалних јединица. Експлоатација паралелизма и архитектурни трендови. SISD, SIMD, MISD, MIMD архитектуре. Експлоатација паралелизма на инструкцијскокм нивоу. Проточни системи и застоји. Смањење негативних ефеката хазарда. Суперскаларне и VLIW архитектуре. Архитектура актуелних процесора. Хијерарија и типови организације меморијског подсистема. Вишепроцесорске архитектуре. Спрежне мреже. Основни принципи асемблерског програмирања. Начини адресирања. Инструкцијски скуп опште намјене за Интелове процесоре. Повезивање асемблерских програма са системским функцијама Linux оперативног система и функцијама стандардне C библиотеке. FPU програмирање. SIMD програмирање и паралелизација по подацима: ММX и SSE сетови инструкција.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. John L. Hennessy, David A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach
  2. Andrew S. Tanenbaum, Structured Computer Organization
  3. Jeff Duntemann, Assembly Language Step-by-Step: Programming with Linux
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Колоквијум 45 Завршни испит 50
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Славко Марић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021