Основи комуникација и теорија информација

Назив предмета Основи комуникација и теорија информација
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2248 Обавезан IV 2+1+1 5
Наставници доц. др Жељко Јунгић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Овладавање основним знањима неопходним за разумијевање принципа телекомуникација. (2) Стицање основних знања из изворних и заштитних кодова.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу студенти ће бити у стању да: (1) Опишу улогу појединих блокова у детаљној блок шеми телекомуникационог система. (2) Одреде ентропију извора информација са дискретним алфабетом без меморије. (3) Одреде ефикасност основних алгоритама компресије података. (4) Опишу предности и недостатке појединих поступака модулације. (5) Наведу основне поступке заштитног кодовања. (6) Наведу основне поступке линијског кодовања.
Садржај предмета:
Основна и детаљна блок шема телекомуникационог система. Величине и јединице које се користе код преноса сигнала. Спектрална анализа детерминистичких сигнала (Фуријеов ред, Фуријеова трансформација). Дискретизација сигнала у временском домену. Теорема одмјеравања. Дискретизација сигнала у амплитудском домену. Однос сигнал-шум квантовања. Преглед основних модулационих поступака (амплитудска и угаона модулација). Количина информација. Ентропија. Статистичко кодовање. Прва Шенонова теорема. Алгоритми компресије података (Huffman, Shannon-Fano, Liempel-Ziv). Модели дискретног канала и капацитет канала. Заштитно кодовање. Друга Шенонова теорема. Основна примјена теорије информација у криптографији. Преглед поступака линијског кодовања.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе и лабораторијске вјежбе са симулацијама на рачунару.
Литература:
  1. И. С. Стојановић, Основи телекомуникација, Наука, Београд, 1994.
  2. H. Hsu, Analog and Digital Communications, Schaum’s Outlines, New York, USA, 2003.
  3. Д. Драјић, П. Иваниш, Увод у теорију информација и кодовање, Академска мисао, Београд, 2009.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Похађање наставе 5 Лабораторијске вјежбе 10 Завршни испит 40
Активност на настави 5 Колоквијум 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Жељко Јунгић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021