Основи оперативних система

Назив предмета Основи оперативних система
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2247 Обавезан IV 3+0+1 5
Наставници проф. др Драган Милићев

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљеви предмета су стицање основних знања о фундаменталним концептима оперативних система.
Исходи учења (стечена знања):
Након савлађивања градива курса студент треба да буде способан да управља рачунарским ресурсима (CPU, меморија, U/I уређаји, фајлови) као и да изврши избор оперативног система, његову инсталацију и да врши његово даље одржавање.
Садржај предмета:
Преглед хардвера са аспекта оперативних система. Управљање процесима. Процеси и њихова стања. Прекиди – хардверски и софтверски. Синхронизација, семафори. Тотални застој. Управљање меморијом (једноставно, партиционирано, странично, странично на захтјев, сегментирано). Алгоритми за замјену странице. Управљање уређајима. Принципи U/I софтвера (програмирани U/О, interrupt driven, DMA). Слојеви U/I софтвера (кориснички процеси, софтвер независан од уређаја, драјвери уређаја, руковаоци прекида). Баферовање. Управљање подацима – фајл системи (FAT32, NTFS, CDFS и UDF). Основи Linux оперативног система.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. A.S. Tanenbaum, Modern Operating Systems
  2. A. Silberschatz, Operating System Concepts
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 20 Колоквијум 40 Завршни испит 40
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ратко Дејановић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017