Кола и сигнали

Назив предмета Кола и сигнали
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2243 Обавезан III 2+2+0 5
Наставници доц. др Владимир Рисојевић
проф. др Зденка Бабић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање са основним методама анализе електричних кола у временском и фреквенцијском домену. Упознавање са основним методама анализе и обраде континуалних и дискретних сигнала.
Исходи учења (стечена знања):
Познавање особина континуалних и дискретних сигнала као и метода за њихову анализу. Познавање кола и система за обраду континуалних и дискретних сигнала, те метода за њихову анализу.
Садржај предмета:
Електрична кола и мреже: дефиниције и основни појмови. Анализа електричних кола у временском домену: прелазни процеси, конволуција, једначине стања. Анализа електричних кола у фреквенцијском домену. Спектрална анализа сигнала. Фуријеов ред. Фуријеова трансформација. Одмјеравање и реконструкција сигнала. Лапласова трансформација. Одређивање одзива кола коришћењем Лапласове трансформације. Дискретни сигнали. Анализа дискретних сигнала у временском домену. Дискретни системи. Одзив линеарног, временски инваријантног дискретног система у временском домену, дискретна конволуција. Дискретни системи са бесконачним и коначним импулсним одзивом. Функција преноса и фреквенцијске карактеристике дискретних система.
Методе наставе и савладавање градива:
Интерактивна предавања и вјежбе, рад на пројектним задацима, учење на даљину, консултације.
Литература:
  1. Зденка Бабић, Анализа и обрада континуалних сигнала
  2. Зденка Бабић, Основи дигиталне обраде сигнала, скрипта у електронском облику на web страници предмета
  3. Владимир Рисојевић, Упутства за вјежбе, у електронском облику на web страници предмета
  4. Миодраг В. Поповић, Дигитална обрада сигнала
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Домаћи задаци 20 Колоквијуми 40 Завршни испит 40
Колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Зденка Бабић

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021