Структуре података и алгоритми

Назив предмета Структуре података и алгоритми
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2238 Обавезан III 3+1+2 7
Наставници проф. др Мило Томашевић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Основни циљеви предмета су упознавање са логичком организацијом и меморијском репрезентацијом линеарних и нелинеарних структура, основним операцијама и типичним примјенама, као и стицање основних знања о алгоритмима и одговарајућим структурама које се користе за претраживање и сортирање, као и њиховом практичном имплементацијом у програмским језицима.
Исходи учења (стечена знања):
Стиче се способност примјене стечених знања из области програмирања при рјешавању проблема као и могућност да се идентификују, формулишу и рјеше проблеми од практичног значаја у овим областима.
Садржај предмета:
Увод. О алгоритмима и структурама података. Линеарне структуре података: низови, листе, Стекови, редови чекања. Нелинеарне структуре података Стабла: топлогије и представљање у меморији, операције, алгортми обиласка, повезанабинарна стабла. Графови: врсте графова и меморијска репрезентација, алгоритми за обилазак, генерисање обухватних стабала, одређивање достижности и најкраћих растојања, максимизација протока, тополошко сортирање и критични пут. Претраживање: Секвенцијално и бинарно. Стабло бинарног и m-арног претраживања. В, В* и В+ стабла. Хеширање. Сортирање: Сортирање поређењем. Методи уметања. Методи селекције. Методи замене. Методи спајања.Методи линеарне сложености.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. Мило Томашевић, Алгоритми и структуре података, Академска мисао, 2010.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 10 Колоквијум 50 Завршни испит 40
Колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Мило Томашевић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017