Пројектовање намјенских рачунарских структура

Назив предмета Пројектовање намјенских рачунарских структура
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2304 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници доц. др Жељко Ивановић

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Упознати студенте са примјеном VHDL језика у вишепроцесорским системима. (2) Овладавање студената основама пројектовања намјенских рачунарских структура коришћењем VHDL језика (3) Објаснити студентима специфичности пројектовања у области међурачунарских комуникација и мрежа (ATM, SDH)
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти треба да: (1) Може да објасни основне стандарде и технологија потребне у пројектовању намјенских рачунарских структура; (2) Способан је да примјеном VHDL језика пројектује вишепроцесорске рачунарске структуре.
Садржај предмета:
Пројектовање коришћењем VHDL језика вишепроцесорских рачунарских структура. Вишејезгарни, вишепроцесорски, вишерачунарски и хибридни (SoC) системи. Пројектовање у области међурачунарских комуникација и мрежа. Пројектовање у области ATM (Asynchronous Transfer Mode), SDH (Synchronous Digital Hierarchy).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе
Литература:
  1. Andrew S., Maarten Van Steen, Distributed Systems, Principles and Paradigms, Pearson/Prentice Hall, 2007.
  2. Б. Атлагић, Пројектовање наменских рачунарских структура, скирпта, 2007.
  3. Peter J, Asheden, The Designer’s guide to VHDL, Third Edition, Elsevier, 2008.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Семинарски рад 30 Лабораторијске вјежбе 20 Завршни испит 30
Пројектни задатак 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Блануша

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017