Биомедицинска електроника

Назив предмета Биомедицинска електроника
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2342 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници проф. др Златко Бундало

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања из: (1) Сензора за клиничка мјерења. (2) Ласера који се користе у медицини. (3) Склопова за прикупљање и обраду биоелектричних сигнала. (4) Електричних стимулатора. (5) Електромагнетне компатибилности и сигурности медицинских уређаја.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно савладаном курсу студент ће бити у стању да: (1) Познаје специфичност електронских склопова и компоненти у биомедицинским уређајима. (2) Пројектује и тестира склопове за снимање биоелектричних сигнала, као и електричне стимулаторе. (3) Има основна знања о мјерама и стандардима који осигуравају безбједност уређаја у медицинском окружењу.
Садржај предмета:
Сензори за клиничка мјерења. Електрофизиолошка мјерења. MEMS - Микро-електро-механички системи. MOEMS - Микро-оптички-електро-механички системи. Мјерења у васкуларном и респираторном систему. Гасови и течности у организму. Ласер у медицини. Апарати за анестезију. Медицинско сликање примјеном X зрачења. Гама камера. PET скенер. Термографија и NIRS (спектроскопија у IC области). Радиотерапија. Биоелектрични сигнали (условљености биоелектричних и других сигнала, сигнална претпојачала, извори шума и мјере за смањење сметњи малих сигнала, појачала, инструментациона појачала, активних и пасивних филтера, импулсни генератора у биомедицини. Површинске и поткожне електроде и микроелектроде за снимање биоелектричних сигнала (EKG, EEG, EMG, ERG). Инструментација за снимање биоелектричних сигнале: електрокардиограф, ЕЕГ, електромиографија. Електрична стимулација екситаблних ткива: срчани пејсмејкери, кардиовертерји, дефибрилатори, функционална електрична стимулација и бол (нерава и/или мишића, стимулација локомоторног система, урогениталног тракта, респираторни кохлеарне стимулације). Електрични хируршки нож. Електромагнетна компатибилност медицинских уређаја и безбједност (ризик од струјног удара, струје цурења, мјере предострожности у дизајну и коришћењу електронских уређаја, обиљежавање и испитивање медицинске опреме, безбједоносни стандарди).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, презентације, симулација на рачунару, реализација карактеристичних склопова, мјерења на реализованим склоповима
Литература:
  1. R. S. Khandpur, Biomedical Instrumentation: Technology and Applications, McGraw-Hill, 2004.
  2. David Prutchi, Michael Norris, Design and Development of Medical Electronic Instrumentation: A Practical Perspective of the Design, Construction, and Test of Medical Devices, Wiley-Interscience, 2004.
  3. John G. Webster (editor), Medical Instrumentation Application and Design (4th edition), Wiley, 2008.
  4. James Moore, George Zouridakis (editors), Biomedical Technology and Devices Handbook, CRC Press.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Колоквијум 20 Лабораторијске вјежбе 15 Завршни испит 45
Пројектни задатак 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ферид Софтић

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017