Пројектовање електронских уређаја

Назив предмета Пројектовање електронских уређаја
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2303 Изборни VIII 2+1+2 6
Наставници  

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
Стицање знања из: (1) Електромагнетне компатибилности. (2) Спречавања електромагнетних сметњи. (3) Пројектовања штампаних плоча. (4) Карактеристика електронских компонената.
Исходи учења (стечена знања):
(1) Познавање захтјева у вези са електромагнетском компатибилношћу приликом пројектовања електронских уређаја. (2) Оспособљеност за пројектовање електронских уређаја који су у сагласности са актуелним стандардима из ове области. (3) Стицање знања неопходних за пројектовање штампаних плоча, узимајући у обзир карактеристике реалних компонената.
Садржај предмета:
Електромагнетна компатибилност. Принципи за спречавање електромагнетних сметњи. Сигурност електронских уређаја. Стандарди IEC/ISO. Пројектовање штампаних плоча (основни појмови, монтажа компонената, одвођење топлоте, препоруке за штампане плоче са високим фреквенцијама такта, штампане плоче за мјешовите сигнале). Поузданост електронских уређаја. Осјетљивост. Карактеристике реалних електронских компонената. Техничке спецификације електронских компонената.
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, презентације, симулација на рачунару, реализација карактеристичних склопова, мјерења на реализованим склоповима
Литература:
  1. Henry W. Ott: Electromagnetic Compatibility Engineering, 1st edition, Wiley, 2009.
  2. Д. Тјапкин, С. Ширбеговић, С. Ристић, Р. Рамовић: Компоненте и конструисање електронских уређаја, Наука, Београд, 1992.
  3. В. Литовски, Пројектовање електронских кола, Нова Југославија Врање, 2000.
Облици провјере знања и оцјењивање:
Један колоквијум у току семестра, један пројектни задатак, провјера знања са лабораторијских вјежби и завршни испит.
Пројектни задатак 20 Лабораторијске вјежбе 20 Завршни испит 40
Колоквијум 20  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Татјана Пешић-Брђанин

УНИБЛ

Актуелно

Сеп
2021
 Упис 2021/22. трећи рок

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину, првог другог и трећег циклуса у ак. 2021/2022. Више информација можете пронаћи овдје

Актуелно

СЕП
2021
  Актуелне новости

Линк за праћење јавних одбрана завршних радова можете пронаћи овдје

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021