Микропроцесори

Назив предмета Микропроцесори
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
2339 Обавезан VIII 2+1+2 6
Наставници проф. др Златко Бундало

 

Условљеност другим предметима Облик условљености
  Према правилима студирања
Циљеви изучавања предмета:
(1) Стицање теоријских и практичних знања из области пројектовања система заснованих на микропроцесорима. (2) Упознавање са развојним алатима за израду софтвера микропроцесорског система. (3) Упознавање са поступком програмирања и повезивања периферних модула са напреднијим функцијама.
Исходи учења (стечена знања):
По успјешно завршеном курсу, студенти ће бити у стању да: (1) Пројектују хардверске елементе микропроцесорског система (меморијски, улазно-излазни и прекидни подсистем). (2) Пројектују софтвер за микропроцесорски систем. (3) Користе развојне алате за израду софтвера микропроцесорског система. (4) Тестирају реализована хардверска и софтверска рјешења. (5) Повезују периферне уређаје помоћу различитих интерфејса и магистрала. (6) Повезују и програмирају периферне модуле са напреднијим функцијама.
Садржај предмета:
Напредне архитектуре микропроцесора и области њихове примјене. Сигнали микропроцесора. Организација меморије. Пројектовање меморијског и улазно-излазног подсистема. Систем прекида. DMA пренос. MMU јединица. Интерфејси (USB, PCI/PCI-E/PCI-X) и периферни модули (Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS/HSPA).
Методе наставе и савладавање градива:
Предавања, аудиторне вјежбе, лабораторијске вјежбе на рачунару и одговарајућим развојним окружењима, индивидуални и групни пројекти
Литература:
  1. Бундало З., Микропроцесори, Материјали са предавања, Електротехнички факултет, Бања Лука.
  2. Стојчев М., Петровић Б., Архитектуре и програмирање микрорачунарских система заснованих на фамилији процесора 80x86, Електронски факултет, Ниш, 1999.
  3. Milutinovic V., Surviving the Design of Microprocessor and Multimicroprocessor Systems, Wiley, 2000.
  4. Wolf W., Computers as Components: Principles of Embedded Computing Systems Design, Morgan Kaufman, 2008.
  5. Tanenbaum A. S., Austin T., Structured Computer Organization, Pearson Prentice Hall, 2006.
  6. Прокин М., Микропроцесорска електроника, Академска мисао, Београд, 2003.
Облици провјере знања и оцјењивање:
 
Лабораторијске вјежбе 15 Колоквијум 20 Пројекат 25
Завршни испит 40  
Посебна назнака за предмет:
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Златко Бундало

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017